نکته1: داشتن بیمه برای اثبات سابقه کار الزامی می‌باشد. (به ویژه برای رشته‌های مهندسی)

نکته2: ضروری است که سابقه کار با مدرک تحصیلی متقاضی مرتبط باشد.