(این روش نیاز به مدرک زبان ندارد. این پرسش صرفاً جهت ارزیابی کارشناس مربوطه مطرح شده است)