درحال حاضر ظرفیت برای ویزای استارتاپ فنلاند تکمیل شده است.