ویزای اقامت دائم استرالیا: لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا

78
شغلکد طبقه‌بندی استاندارد مشاغل استرالیا و نیوزلند (ANZSCO)فهرستویزای زیرمجموعه (نوع یا جریان)نهاد مسئول ارزیابی
مدیران خدمات اقامتی و هتلداری141999مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489
(S/T), TSS (S)
اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
حسابدار (عمومی)221111مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186*, 189 (PT),
190, 407, 485
(GW),489 (F),
489 (S/T), TSS
(M)*
انجمن حسابداران رسمی استرالیا و نیوزلند/ انجمن حسابداران دارای پروانه‌ استرالیا/موسسه حسابداران عمومی
تحلیل‌گر آماریِ امور مالی224111مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 189 (PT),
190, 407, 485
(GW),489 (F),
489 (S/T), TSS
(M)
اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
متخصص طب سوزنی252211مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489
(S/T), TSS (S)
انجمن طب چینی استرالیا
مدیر تبلیغات131113مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489
(S/T), TSS (S)
موسسه مدیریت استرالیایی
متخصص تبلیغات225111مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489
(S/T), TSS (S)
اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
مهندس هواپیما233911مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 189 (PT),
190, 407, 485
(GW),489 (F),
489 (S/T), TSS
(M)
انجمن مهندسین استرالیا
خلبان هواپیما231111منطقه‌ای407, 489 (S/T),
TSS (M)*
اداره ایمنی حمل و نقل هوایی
مشاور کشاورزی234111مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 189 (PT),
190, 407, 485
(GW), 489 (F),
489 (S/T), TSS
(M)
اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
مهندس کشاورزی233912مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 189 (PT),
190, 407, 485
(GW), 489 (F),
489 (S/T), TSS
(M)
انجمن مهندسین استرالیا
دانشمند علوم کشاورزی234112مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 189 (PT),
190, 407, 485
(GW), 489 (F),
489 (S/T), TSS
(M)
اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
تکنیسین کشاورزی311111منطقه‌ای407, 489 (S/T),
TSS (M)*
اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
لوله‌کش خدمات مکانیکی و تهویه334112مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 189 (PT),
190, 407, 485
(GW), 489 (F),
489 (S/T), TSS
(M)
انجمن شناسایی تجارت‌ها
مکانیک تجهیزات تهویه و سرمایشی342111مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 189 (PT),
190, 407, 485
(GW), 489 (F),
489 (S/T), TSS
(M)
انجمن شناسایی تجارت‌ها
مهندس تعمیر و نگهداری هواپیما (امور هوایی)323111مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489 (S/T), TSS (S)انجمن شناسایی تجارت‌ها
مهندس تعمیر و نگهداری هواپیما (امور مکانیکی)323112مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489 (S/T), TSS (S)انجمن شناسایی تجارت‌ها
مهندس تعمیر و نگهداری هواپیما (ساختارها)323113مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489 (S/T), TSS (S)انجمن شناسایی تجارت‌ها
مسئول آمبولانس411111مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489
(S/T), TSS (S)
اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
مدیر مرکز تفریحی149111منطقه‌ای407, 489 (S/T), TSS (M)*اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
تکنیسین بیهوشی311211مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489
(S/T), TSS (S)
اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
متخصص بیهوشی253211مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489
(S/T), TSS (S)
بورد پزشکی استرالیا
برنامه‌نویس تحلیل‌گر261311مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 189 (PT),
190, 407, 485
(GW), 489 (F),
489 (S/T), TSS
(M)
انجمن کامپیوتر استرالیا
مربی حیوانات361199مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489 (S/T), TSS (S)*اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
پرورش‌دهنده‌ی زنبور عسل121311مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489
(S/T), TSS (S)*
اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
پرورش‌دهنده‌ی آبزیان121111مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489
(S/T), TSS (S)*
اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
درخت‌شناس362212مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489
(S/T), TSS (S)
انجمن شناسایی تجارت‌ها
معمار232111مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 189 (PT),
190, 407, 485
(GW), 489 (F),
489 (S/T), TSS
(M)
شورای اعتبارسنجی معماران استرالیا (AACA)
دستیار معمار312111مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489 (S/T), TSS (S)اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
تکنیسین‌های معماری، ساختمان‌سازی و پیمایش312199مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489
(S/T), TSS (S)
اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
معلم هنر (تدریس خصوصی)249211مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489 (S/T), TSS (S)اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
مدیر هنری212111مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489 (S/T), TSS (S)اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
مدیر اجرایی حوزه‌ی هنر139911مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489 (S/T), TSS (S)اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
متخصص شنوایی‌252711مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 189 (PT),
190, 407, 485
(GW), 489 (F),
489 (S/T), TSS
(M)
اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
برق‌کار خودرو321111مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 189 (PT),
190, 407, 485
(GW), 489 (F),
489 (S/T), TSS
(M)
انجمن شناسایی تجارت‌ها
نانوا351111مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489
(S/T), TSS (S)*
انجمن شناسایی تجارت‌ها
وکیل دادگستری271111مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 189 (PT),
190, 407, 485
(GW), 489 (F),
489 (S/T), TSS
(M)
مسئول پذیرش حقوقیِ هر ایالت یا قلمرو
گاودار (پرورش‌دهنده‌ی گاوهای گوشتی)121312مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489
(S/T), TSS (S)*
اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
بیوشیمیست234513مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 407, TSS
(M)
اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
مهندس پزشکی233913مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 189 (PT),
190, 407, 485
(GW), 489 (F),
489 (S/T), TSS
(M)
انجمن مهندسین استرالیا
بیوتکنولوژیست234514مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 407, TSS
(M)
اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
سازنده و تعمیرکار قایق399111مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 189 (PT),
190, 407, 485
(GW), 489 (F),
489 (S/T), TSS
(M)
انجمن شناسایی تجارت‌ها
ویراستار کتاب و متن212212مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489
(S/T), TSS (S)
اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
گیاه شناس234515مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 407, TSS(M)اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
خشت‌مال (آجرساز)331111مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 189 (PT),
190, 407, 485
(GW), 489 (F),
489 (S/T), TSS
(M)
انجمن شناسایی تجارت‌ها
تکنیسین ساخت و ساز و مهندسی312999منطقه‌ای407, 489 (S/T),
TSS (M)*
اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش/

انجمن مهندسین استرالیا

بازرس ساختمانی312113مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489(S/T), TSS (S)اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
مکانیک ماشین‌های اداری342311مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489 (S/T), TSS (S)انجمن شناسایی تجارت‌ها
قصاب و تهیه‌کننده‌ی مواد غذایی کوچک351211مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489 (S/T), TSS (S)انجمن شناسایی تجارت‌ها
کابینت‌ساز394111مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T), TSS (M)انجمن شناسایی تجارت‌ها
سیم‌کش (داده‌ها و مخابرات)342411مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489 (S/T), TSS (S)انجمن شناسایی تجارت‌ها
مدیر کافه یا رستوران141111مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489 (S/T), TSS (S)*اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
اپراتور دوربین (فیلم، تلویزیون یا ویدئو)399512مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489 (S/T), TSS (S)انجمن شناسایی تجارت‌ها
مدیر پارک‌های خودرو و اردوهای بیابانی141211منطقه‌ای407, 489 (S/T), TSS (M)*اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
تکنیسین قلب311212مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489(S/T), TSS (S)اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
متخصص قلب و عروق253312مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T), TSS (M)بورد پزشکی استرالیا
جراح قلب و عروق253512مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T), TSS (M)بورد پزشکی استرالیا
مشاور شغلی272111مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489(S/T), TSS (S)اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
نجار331212مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T), TSS (M)انجمن شناسایی تجارت‌ها
نجار و کارگر صنایع چوب331211مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T), TSS (M)انجمن شناسایی تجارت‌ها
نقشه‌کش ساختمان232213مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T), TSS (M)اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
سرآشپز351311مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T), TSS (M)انجمن شناسایی تجارت‌ها
مهندس شیمی233111مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T), TSS (M)انجمن مهندسین استرالیا
کارگر کارخانه‌های شیمیایی399211مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489
(S/T), TSS (S)
انجمن شناسایی تجارت‌ها
متخصص شیمی234211مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 407, TSS
(M)
اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
تکنیسین شیمی311411مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489
(S/T), TSS (S)
اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
مدیرعامل یا مدیر ارشد اجرایی111111مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186*, 407, TSS (M)*موسسه مدیریت استرالیایی
مسئول امور اطلاعات135111مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 407, TSS (M)انجمن کامپیوتر استرالیا
مدیر مرکز مراقبت از کودکان134111مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 189 (PT),
190, 407, 485
(GW), 489 (F),
489 (S/T), TSS
(M)
انجمن شناسایی تجارت‌ها
متخصص کایروپرکتیک252111مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 189 (PT),
190, 407, 485
(GW), 489 (F),
489 (S/T), TSS
(M)
شورای آموزش کایروپرکتیک استرالیا
مدیر سینما یا تئاتر149912منطقه‌ای407, 489 TSS (M)*(S/T),اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
مهندس عمران233211مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 189 (PT),
190, 407, 485
(GW), 489 (F),
489 (S/T), TSS
(M)
انجمن مهندسین استرالیا
دستیار مهندسی عمران312211مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 189 (PT),
190, 407, 485
(GW), 489 (F),
489 (S/T), TSS
(M)
اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش/

انجمن مهندسین استرالیا

تکنیسین مهندسی عمران312212مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 189 (PT),
190, 407, 485
(GW), 489 (F),
489 (S/T), TSS
(M)
اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
کدنویس کلینیکی599915منطقه‌ای407, 489 (S/T),
TSS (M)*
اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
هماتولوژیست کلینیکی253313مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 189 (PT),
190, 407, 485
(GW), 489 (F),
489 (S/T), TSS
(M)
بورد پزشکی استرالیا
روان‌شناس بالینی272311مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت189 (PT),
190, 407, 485
(GW), 489 (F),
489 (S/T), TSS
(M)
جامعه روان‌شناسی استرالیا
تاجر کالا222111مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489
(S/T), TSS (S)
اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
کارگر هنرهای خیابانی272611منطقه‌ای407, 489 (S/T),
TSS (M)*
اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
کارگر خدمات اجتماعی411711مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489
(S/T), TSS (S)
انجمن مددکاران اجتماعی استرالیا
منشی شرکت221211مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489
(S/T), TSS (S)
اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
درمانگر مکمل بهداشت252299مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489 (S/T), TSS (S)اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
مهندس شبکه و سیستم‌های کامپیوتری263111مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 189 (PT),
190, 407, 485
(GW), 489 (F),
489 (S/T), TSS
(M)
انجمن کامپیوتر استرالیا
سازمان‌دهنده‌ی کنفرانس‌ها و رویدادها149311مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489 (S/T), TSS (S)*اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
مامور حفاظت234311منطقه‌ای407, 489 (S/T),
TSS (M)*
اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
نگهبان234911مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 407, TSS
(M)
اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
ارزیاب ساخت و ساز312114منطقه‌ای407, 489 (S/T),
TSS (M)*
اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
مدیر پروژه‌های ساخت و ساز133111مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 189 (PT),
190, 407, 485
(GW), 489 (F),
489 (S/T), TSS
(M)
اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
مدیر اجرایی پیمانکاری511111مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489
(S/T), TSS (S)
اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
آشپز351411مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489
(S/T), TSS (S)*
انجمن شناسایی تجارت‌ها
تبلیغ‌نویس212411مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489
(S/T), TSS (S)
اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
مدیر عامل شرکت111211مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186*, 407, TSS (M)*موسسه مدیریت استرالیایی
مدیر خدمات شرکت132111مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489 (S/T), TSS (S)*اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
تولیدکننده‌ی پنبه121211مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489
(S/T), TSS (S)*
اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
مستشار (مشاور)272199مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489
(S/T), TSS (S)
اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
کشاورز غلات121299مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489
(S/T), TSS (S)*
اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
مدیر خدمات مشتریان149212مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489 (S/T), TSS (S)*اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
گاودار و تولیدکننده لبنیات121313مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489
(S/T), TSS (S)*
اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
مربی رقص (مربی خصوصی)249212مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489 (S/T), TSS (S)اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
رقصنده یا طراح رقص211112مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489 (S/T), TSS (S)اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
مدیر پایگاه داده‌ها262111مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489
(S/T), TSS (S)
انجمن کامپیوتر استرالیا
متخصص بهداشت دهان و دندان411211منطقه‌ای407, 489 (S/T),TSS (M)*اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
متخصص دندان252311مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489
(S/T), TSS (S)
شورای دندان استرالیا
تکنیسین دندان411213مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489
(S/T), TSS (S)
انجمن شناسایی تجارت‌ها
درمان‌گر دندان411214منطقه‌ای407, 489 (S/T),
TSS (M)*
اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
دندان‌پزشک252312مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489
(S/T), TSS (S)
شورای دندان استرالیا
متخصص پوست253911مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 189 (PT),190, 407, 485(GW), 489 (F),
489 (S/T), TSS(M)
بورد پزشکی استرالیا
برنامه‌نویس، توسعه‌دهنده261312مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 189 (PT),
190, 407, 485  (GW), 489 (F), 489 (S/T), TSS
(M)
انجمن کامپیوتر استرالیا

 

رادیولوژیستِ تشخیصی و مداخله‌ای253917مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 189 (PT),190, 407, 485(GW), 489 (F),
489 (S/T), TSS
(M)
بورد پزشکی استرالیا
مکانیک موتورهای دیزلی321212مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 189 (PT),
190, 407, 485
(GW), 489 (F),
489 (S/T), TSS
(M)
انجمن شناسایی تجارت‌ها
متخصص تغذیه251111مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489
(S/T), TSS (S)
انجمن متخصصین تغذیه استرالیا
کارگردان (فیلم، تلویزیون، رادیو، صحنه)212312مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489
(S/T), TSS (S)
اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
مسئول خدمات معلولین411712مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489 (S/T), TSS (S)اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
درمان‌گر چندگانه411311مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489 (S/T), TSS (S)اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
مربی شیرجه (آب‌های آزاد)452311مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489 (S/T), TSS (S)اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
مربی سگ361111مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489 (S/T), TSS (S)اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
تخلیه‌ی چاه334113مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 189 (PT),
190, 407, 485
(GW), 489 (F),
489 (S/T), TSS
(M)
انجمن شناسایی تجارت‌ها
خیاط یا زنانه‌دوز393213مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489
(S/T), TSS (S)
انجمن شناسایی تجارت‌ها
مربی رانندگی451211منطقه‌ای407, 489 (S/T),
TSS (M)*
اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
مشاور ترک الکل و مواد272112مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489 (S/T), TSS (S)اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
معلم مقطع ابتدایی241111مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 189 (PT),
190, 407, 485
(GW), 489 (F),
489 (S/T), TSS
(M)
موسسه تدریس و رهبری مدرسه
تکنیسین علوم زمین‌شناسی311412مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489 (S/T), TSS (S)اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
اقتصاددان224311مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 407, TSS
(M)
اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
مشاور تحصیلی249111مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489
(S/T), TSS (S)
اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
مدیر آموزشی134499مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489
(S/T), TSS (S)
اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
روان‌شناس آموزشی272312مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 189 (PT),
190, 407, 485
(GW), 489 (F),
489 (S/T), TSS
(M)
جامعه روان‌شناسی استرالیا
مهندس برق233311مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 189 (PT),
190, 407, 485
(GW), 489 (F),
489 (S/T), TSS
(M)
انجمن مهندسین استرالیا
کارگر مهندسی برق312311مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 189 (PT),
190, 407, 485
(GW), 489 (F),
489 (S/T), TSS
(M)
انجمن مهندسین استرالیا
تکنیسین مهندسی برق312312مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 189 (PT),
190, 407, 485
(GW), 489 (F),
489 (S/T), TSS
(M)
انجمن شناسایی تجارت‌ها
کارگر خطوط برق342211منطقه‌ای407, 489 (S/T),
TSS (M)*
انجمن شناسایی تجارت‌ها
برق‌کار (عمومی)341111مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 189 (PT),
190, 407, 485
(GW), 489 (F),
489 (S/T), TSS
(M)
انجمن شناسایی تجارت‌ها
برق‌کار (تخصصی)341112مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 189 (PT),
190, 407, 485
(GW), 489 (F),
489 (S/T), TSS
(M)
انجمن شناسایی تجارت‌ها
کارگر بازرگانی تجهیزات برق342313مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 189 (PT),
190, 407, 485
(GW), 489 (F),
489 (S/T), TSS
(M)
انجمن شناسایی تجارت‌ها
کارگر بازرگانی ابزارآلات برقی (عمومی)342314مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 189 (PT),
190, 407, 485
(GW), 489 (F),
489 (S/T), TSS
(M)
انجمن شناسایی تجارت‌ها
کارگر بازرگانی ابزارآلات برقی (تخصصی)342315مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 189 (PT),
190, 407, 485
(GW), 489 (F),
489 (S/T), TSS
(M)
انجمن شناسایی تجارت‌ها
مهندس الکترونیک233411مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 189 (PT),
190, 407, 485
(GW), 489 (F),
489 (S/T), TSS
(M)
انجمن مهندسین استرالیا
متخصص پزشکی اورژانس253912مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 189 (PT),
190, 407, 485
(GW), 489 (F),
489 (S/T), TSS
(M)
بورد پزشکی استرالیا
کارگر خدمات اورژانس441211منطقه‌ای407, 489 (S/T), TSS (M)*اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
متخصص غدد253315مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 189 (PT),
190, 407, 485
(GW), 489 (F),
489 (S/T), TSS
(M)
بورد پزشکی استرالیا
مدیر مهندسی133211مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 189 (PT),
190, 407, 485
(GW), 489 (F),
489 (S/T), TSS
(M)
انجمن مهندسین استرالیا/ موسسه مدیریت استرالیایی
متخصصین حوزه‌ مهندسی233999مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 407, TSS (M)انجمن مهندسین استرالیا
تکنولوژیست (متخصص فناوری)233914مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 189 (PT),
190, 407, 485
(GW), 489 (F),
489 (S/T), TSS
(M)
انجمن مهندسین استرالیا
پرستارِ دارای پروانه کار411411مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489
(S/T), TSS (S)
شورای اعتبارسنجی پرستاری و مامایی استرالیا
مشاور محیط زیست234312مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 407, TSS (M)اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
مهندس محیط زیست233915مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 189 (PT),
190, 407, 485
(GW), 489 (F),
489 (S/T), TSS
(M)
انجمن مهندسین استرالیا
مامور بهداشت محیط251311Regional407, 489 TSS (M)*(S/T),اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
مدیر محیط زیست139912مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدتManager 186, 407, TSS
(M)
اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
دانشمند پژوهشگر محیط زیست234313مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 407, TSS (M)اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
دانشمند محیط زیست234399مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 407, TSS (M)اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
روان‌شناس کسب و کار234915منطقه‌ای407, 489 (S/T),
TSS (M)*
اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
حسابرس خارجی221213مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 189 (PT),
190, 407, 485
(GW), 489 (F),
489 (S/T), TSS
(M)
انجمن حسابداران رسمی استرالیا و نیوزلند/انجمن حسابداران دارای پروانه‌ استرالیا/موسسه حسابداران عمومی
مدیر تاسیسات149913مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489
(S/T), TSS (S)*
اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
رئیس دانشکده134411مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 407, TSS
(M)
اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
مشاور خانواده و ازدواج272113مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489 (S/T), TSS (S)اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
مددکار خانواده411713مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489
(S/T), TSS (S)
اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
کارگر اصطبل322113مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489
(S/T), TSS (S)
انجمن شناسایی تجارت‌ها
طراح مد232311مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489
(S/T), TSS (S)
اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
گچ‌کار و آسترزنِ ساختمان333211مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 189 (PT),
190, 407, 485
(GW),489 (F),
489 (S/T), TSS
(M)
انجمن شناسایی تجارت‌ها
تدوین‌گر فیلم و ویدئو212314مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489
(S/T), TSS (S)
اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
کارگزار اعتبارات222112مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489
(S/T), TSS (S)
اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
مدیر مالی132211مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489
(S/T), TSS (S)
انجمن حسابداران رسمی استرالیا و نیوزلند/انجمن حسابداران دارای پروانه‌ استرالیا/موسسه حسابداران عمومی
کارگزار مالی222199مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489
(S/T), TSS (S)
اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
دلال مالی222299مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489
(S/T), TSS (S)
اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
مدیر شعبه‌ی موسسه مالی149914منطقه‌ای407, 489 (S/T), TSS (M)*اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
مشاور سرمایه‌گذاری مالی222311مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489 (S/T), TSS (S)اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
مدیر سرمایه‌گذاری مالی222312مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489 (S/T), TSS (S)اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
کارگزار بازار مالی222211مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489
(S/T), TSS (S)
اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
مربی کمک‌های اولیه451815منطقه‌ای407, 489 (S/T),
TSS (M)*
اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
مدیر مرکز بدنسازی149112منطقه‌ای407, 489 (S/T),
TSS (M)*
اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
فیتر (مکانیک عمومی)323211مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 189 (PT),
190, 407, 485
(GW),489 (F),
489 (S/T), TSS
(M)
انجمن شناسایی تجارت‌ها
ماشین‌ساز (تعمیرکار ماشین‌آلات)323212مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 189 (PT),
190, 407, 485
(GW),489 (F),
489 (S/T), TSS
(M)
انجمن شناسایی تجارت‌ها
جوشکار ماشین‌آلات323213مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 189 (PT),
190, 407, 485
(GW),489 (F),
489 (S/T), TSS
(M)
انجمن شناسایی تجارت‌ها
مهماندار هواپیما451711منطقه‌ای407, 489 (S/T),
TSS (M)*
اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
نصاب و تعمیرکار کف‌پوش332111منطقه‌ای407, 489 (S/T),
TSS (M)*
انجمن شناسایی تجارت‌ها
گلفروش362111مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489
(S/T), TSS (S)
انجمن شناسایی تجارت‌ها
پرورش‌دهنده‌ی گل121212مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489
(S/T), TSS (S)*
اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
مربی پرواز231113منطقه‌ای407, 489 (S/T),
TSS (M)*
اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
متخصص فناوری‌های غذایی234212مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 407, TSS
(M)
اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
فوتبالیست452411مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489
(S/T), TSS (S)
اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
جنگلبان234113مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 189 (PT),
190, 407, 485
(GW), 489 (F),
489 (S/T), TSS
(M)
اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
تولیدکننده‌ی میوه و خشکبار121213مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489
(S/T), TSS (S)*
اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
کارگر مراسم کفن و دفن451399منطقه‌ای407, 489 (S/T),
TSS (M)*
اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
نصاب مبلمان394211مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489
(S/T), TSS (S)
انجمن شناسایی تجارت‌ها
نگهبان موزه یا گالری224212مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489 (S/T), TSS (S)اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
باغبان (عمومی)362211مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489
(S/T), TSS (S)
انجمن شناسایی تجارت‌ها
کارگز صنایع نفت و گاز399212منطقه‌ای407, 489 (S/T), TSS (M)*انجمن شناسایی تجارت‌ها
سرویس‌کار تجهیزات گازی334114مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 189 (PT),
190, 407, 485
(GW), 489 (F),
489 (S/T), TSS
(M)
انجمن شناسایی تجارت‌ها
متخصص داخلی و گوارش253316مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 189 (PT),
190, 407, 485
(GW), 489 (F),
489 (S/T), TSS
(M)
بورد پزشکی استرالیا
پزشک عمومی253111مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 189 (PT),
190, 407, 485
(GW), 489 (F),
489 (S/T), TSS
(M)
بورد پزشکی استرالیا
زمین‌شناس234411مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489
(S/T), TSS (S)
اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
متخصص ژئوفیزیک234412مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 407, TSS
(M)
اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
مهندس ژئوتکنیک233212مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 189 (PT),
190, 407, 485
(GW), 489 (F),
489 (S/T), TSS
(M)
انجمن مهندسین استرالیا
شیشه‌گر333111مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 189 (PT),
190, 407, 485
(GW), 489 (F),
489 (S/T), TSS
(M)
انجمن شناسایی تجارت‌ها
پرورش‌دهنده‌ی غلات، دانه‌های روغنی و گیاهان مرتعی121214مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489 (S/T), TSS (S)*اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
پرورش‌دهنده‌ی انگور121215مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489
(S/T), TSS (S)*
اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
طراح گرافیکی232411مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489
(S/T), TSS (S)
اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
مسئول رسیدگی به فضای سبز362311مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489
(S/T), TSS (S)
انجمن شناسایی تجارت‌ها
مربی ژیمناستیک452312مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489 (S/T), TSS (S)اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
آرایشگر391111مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489
(S/T), TSS (S)
انجمن شناسایی تجارت‌ها
تکنیسین سخت‌افزار313111مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489
(S/T), TSS (S)
انجمن شناسایی تجارت‌ها
مدیر خدمات رفاهی و بهداشتی134299مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489 (S/T), TSS (S)اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
متخصص تشخیص و ارتقا بهداشت251999مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489
(S/T), TSS (S)
اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
مدیر اطلاعات بهداشتی224213مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489 (S/T), TSS (Sاداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
مامور ارتقا بهداشت251911مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489 (S/T), TSS (S)اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
خلبان هلی‌کوپتر231114منطقه‌ای407, 489 (S/T),
TSS (M)*
اداره ایمنی حمل و نقل هوایی
پرورش‌دهنده‌ی اسب121316Regional407, 489 (S/T),
TSS (M)*
اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
مربی سوارکاری اسب452313مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489 (S/T), TSS (S)اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
مربی اسب361112مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 407, TSS
(M)
انجمن شناسایی تجارت‌ها
داروساز بیمارستان251511مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489
(S/T), TSS (S)
شورای داروسازی استرالیا
مدیر هتل و مهمان‌خانه141311مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489
(S/T), TSS (S)*
اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
مشاور منابع انسانی223111منطقه‌ای407, 489 (S/T), TSS (M)*اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
مدیر منابع انسانی132311مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489 (S/T), TSS (S)موسسه مدیریت استرالیایی
هیدروژئولوژیست234413مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 407, TSS
(M)
اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
مدیر حسابداری آی‌سی‌تی225211مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489
(S/T), TSS (S)
اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
تحلیل‌گر کسب و کار آی‌سی‌تی261111مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 189 (PT),
190, 407, 485
(GW), 489 (F),
489 (S/T), TSS
(M)
انجمن کامپیوتر استرالیا
مدیر توسعه‌ی کسب و کار آی‌سی‌تی225212مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, (S/T), TSS (S) 407, 489اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
مسئول امور مشتریان آی‌سی‌تی313112مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489 (S/T), TSS (S)انجمن شناسایی تجارت‌ها
مدیر آی‌سی‌تی135199مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489
(S/T), TSS (S)
انجمن کامپیوتر استرالیا
مدیر پروژه‌ی آی‌سی‌تی135112مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489
(S/T), TSS (S)
انجمن کامپیوتر استرالیا
مهندس تضمین کیفیت آی‌سی‌تی263211مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489
(S/T), TSS (S)
انجمن کامپیوتر استرالیا
نماینده‌ی فروش آی‌سی‌تی225213مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489
(S/T), TSS (S)
اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
متخصص امنیت آی‌سی‌تی262112مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 189 (PT),
190, 407, 485
(GW), 489 (F),
489 (S/T), TSS
(M)
انجمن کامپیوتر استرالیا
مهندس تست و پشتیبانی آی‌سی‌تی263299مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489 (S/T), TSS (S)انجمن کامپیوتر استرالیا
مهندس پشتیبانی آی‌سی‌تی263212مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489 (S/T), TSS (S)انجمن کامپیوتر استرالیا
تکنیسین پشتیبانی آی‌سی‌تی313199مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489 (S/T), TSS (S)انجمن شناسایی تجارت‌ها
مهندس تست سیستم‌های آی‌سی‌تی263213مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489 (S/T), TSS (S)انجمن کامپیوتر استرالیا
مربی آی‌سی‌تی223211مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489 (S/T), TSS (S)انجمن کامپیوتر استرالیا
تصویرپرداز232412مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489 (S/T), TSS (S)اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
طراح صنعتی232312مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489 (S/T), TSS (S)اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
مهندس صنایع233511مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 189 (PT),
190, 407, 485
(GW), 489 (F),
489 (S/T), TSS
(M)
انجمن مهندسین استرالیا
داروساز صنعتی251512مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489 (S/T), TSS (S)اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
متخصص اطلاعات و سازماندهی224999مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489 (S/T), TSS (S)اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
نماینده فروش بیمه611211مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489 (S/T), TSS (S)اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
کارگزار بیمه222113مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489 (S/T), TSS (S)اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
مسئول تعیین خسارت بیمه599612مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489 (S/T), TSS (S)اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
وکیل حوزه مالکیت معنوی271214منطقه‌ای407, 489 (S/T), TSS (M)*اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
امدادگر آمبولانس مراقبت‌های ویژه411112مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489 (S/T), TSS (S)اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
متخصص مراقبت‌های ویژه253317مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T), TSS (M)بورد پزشکی استرالیا
طراح داخلی232511مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489(S/T), TSS (S)اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
حسابرس داخلی221214مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
مترجم همزمان272412مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489(S/T), TSS (S)اداره ملی اعتبارسنجی مترجمان
جواهرساز399411مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489(S/T), TSS (S)انجمن شناسایی تجارت‌ها
طراح جواهرات232313مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489 (S/T), TSS (S)اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
سوارکار452413منطقه‌ای407, 489 (S/T), TSS (M)*انجمن شناسایی تجارت‌ها
خراط331213مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)انجمن شناسایی تجارت‌ها

 

روزنامه‌نگار ونویسنده212499مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489 (S/T), TSS (S)اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
متخصص حقوقی و قضایی271299مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489 (S/T), TSS (S)اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
مدیر آزمایشگاه139913مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489 (S/T), TSS (S)اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
متخصص اقتصاد اراضی224511مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
معمار فضای باز232112مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش

 

باغبان فضای سبز362213مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489(S/T), TSS (S)انجمن شناسایی تجارت‌ها

 

مامور ارتباطات224912منطقه‌ای190, 407, 489(S/T), TSS (S)اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش

 

کتابدار224611مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489 (S/T), TSS (S)اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
تکنیسین کتابداری399312مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت407, 489 (S/T), TSS (M)*اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
تکنیسین علوم زیستی311413مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489
(S/T), TSS (S)
اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
دانشمند علوم زیستی (عمومی)234511مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 407, TSS
(M)
اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
دانشمند علوم زیستی234599مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 407, TSS
(M)
اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
مکانیک دستگاه بالابر341113مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 189 (PT),
190, 407, 485
(GW), 489 (F),
489 (S/T), TSS
(M)
انجمن شناسایی تجارت‌ها
دامدار121399مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489
(S/T), TSS (S)*
اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
قفل‌ساز323313مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 189 (PT),
190, 407, 485
(GW), 489 (F),
489 (S/T), TSS
(M)
انجمن شناسایی تجارت‌ها
برنامه‌ریز تعمیر و نگهداری312911منطقه‌ای407, 489 (S/T),
TSS (M)*
اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
هنرمند گریم399514مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489
(S/T), TSS (S)
انجمن شناسایی تجارت‌ها
حسابدار مدیریت221112مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186*, 189 (PT),
190, 407, 485
(GW),489 (F),
489 (S/T), TSS
(M)*
انجمن حسابداران رسمی استرالیا و نیوزلند/انجمن حسابداران دارای پروانه‌ استرالیا/موسسه حسابداران عمومی
مشاور مدیریت224711مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186*, 189 (PT),
190, 407, 485
(GW), 489 (F),
489 (S/T), TSS
(M)*
اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
تولیدکننده (کارخانه‌دار)133411مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489
(S/T), TSS (S)
اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
زیست‌شناس دریایی234516مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 407, TSS
(M)
اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
تحلیل‌گر تحقیقات بازار225112منطقه‌ای407, 489 (S/T),
TSS (M)*
اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
متخصص بازاریابی225113مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489
(S/T), TSS (S)*
اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
ماساژ درمان‌گر411611مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489
(S/T), TSS (S)*
اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
مهندس مواد233112مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 189 (PT),
190, 407, 485
(GW), 489 (F),
489 (S/T), TSS
(M)
انجمن مهندسین استرالیا
ریاضی‌دان224112مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489
(S/T), TSS (S)
اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
بازرس غذا311312مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489
(S/T), TSS (S)
اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
مهندس مکانیک233512مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 189 (PT),
190, 407, 485
(GW), 489 (F),
489 (S/T), TSS
(M)
انجمن مهندسین استرالیا
کارگر مهندسی مکانیک312511منطقه‌ای407, 489 (S/T), TSS (M)*انجمن مهندسین استرالیا
تکنیسین مهندسی مکانیک312512مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489 (S/T), TSS (S)*انجمن شناسایی تجارت‌ها
مدیر پزشکی134211منطقه‌ای407, 489 (S/T),
TSS (M)*
اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
متخصص رادیوگرافیِ تشخیصی251211مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 189 (PT),
190, 407, 485
(GW), 489 (F),
489 (S/T), TSS
(M)
جامعه تصویربرداران و پرتونگارانِ پزشکی استرالیا
دانشمند آزمایشگاه پزشکی234611مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 189 (PT),
190, 407, 485
(GW), 489 (F),
489 (S/T), TSS
(M)
موسسه مدیریت استرالیاییS
تکنیسین آزمایشگاه پزشکی311213مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489 (S/T), TSS (S)موسسه مدیریت استرالیاییS
انکولوژیست پزشکی253314مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 189 (PT),
190, 407, 485
(GW), 489 (F),
489 (S/T), TSS
(M)
بورد پزشکی استرالیا
متخصص درمان و پزشکی253999 مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 189 (PT),
190, 407, 485
(GW), 489 (F),
489 (S/T), TSS
(M)
بورد پزشکی استرالیا
پرتودرمان‌گر پزشکی251212مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 189 (PT),
190, 407, 485
(GW), 489 (F),
489 (S/T), TSS
(M)
جامعه تصویربرداران و پرتونگارانِ پزشکی استرالیا
تکنیسین پزشکی311299مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489
(S/T), TSS (S)
اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
فلزکار322311مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 189 (PT),
190, 407, 485
(GW), 489 (F),
489 (S/T), TSS
(M)
مکانیک و نصاب فلزات323299مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489 (S/T), TSS (S)انجمن شناسایی تجارت‌ها
مکانیک ماشین‌آلات فلزی (تخصصی)323214مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 189 (PT),
190, 407, 485
(GW), 489 (F),
489 (S/T), TSS
(M)
انجمن شناسایی تجارت‌ها
تکنیسین ریخته‌گری و مواد312912مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489 (S/T), TSS (S)اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
ریخته‌گر234912مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 407, TSS
(M
اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
هواشناس234913مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 407, TSS
(M)
اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
میکروبیولوژیست234517مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 407, TSS
(M)
اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
معلم مقطع متوسطه241311مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489
(S/T), TSS (S)
موسسه تدریس و رهبری مدرسه
ماما254111مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 189 (PT),
190, 407, 485
(GW), 489 (F),
489 (S/T), TSS
(M)
شورای اعتبارسنجی پرستاری و مامایی استرالیا
معاون معدن312913مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489
(S/T), TSS (S)
اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
مهندس معدن (به استثنای معادن نفت و گاز)233611مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 407, TSS (M)انجمن مهندسین استرالیا
روحانی272211مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت407اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
دامپرور121411مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489 (S/T), TSS (S)*اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
کشاورز غلات ترکیبی121216مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489
(S/T), TSS (S)*
اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
دامپرور ترکیبی121317مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489
(S/T), TSS (S)*
اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
مکانیک موتورآلات (عمومی)321211مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 189 (PT),
190, 407, 485
(GW),489 (F),
489 (S/T), TSS
(M)
انجمن شناسایی تجارت‌ها
مکانیک موتورسیکلت321213مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 189 (PT),
190, 407, 485
(GW),489 (F),
489 (S/T), TSS
(M)
انجمن شناسایی تجارت‌ها
طراح چندرسانه‌ای232413منطقه‌ای407, 489 (S/T),
TSS (M)*
اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
متخصص چندرسانه‌ای261211مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 407, TSS
(M)
انجمن کامپیوتر استرالیا
کارگردان موسیقی211212مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489
(S/T), TSS (S)
اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
متخصص موسیقی211299مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489
(S/T), TSS (S)
اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
معلم موسیقی (معلم خصوصی)249214مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489 (S/T), TSS (S)اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
موسیقی‌دان (نوازنده)211213مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 407, TSS
(M)
اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
متخصص علوم طبیعی و فیزیک234999مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 407, TSS
(M)
اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
طبعیت‌درمان‌گر252213مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489
(S/T), TSS (S)
اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
معمار دریایی233916مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 189 (PT),
190, 407, 485
(GW),489 (F),
489 (S/T), TSS
(M)
انجمن مهندسین استرالیا
مدیر شبکه263112مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489
(S/T), TSS (S)
انجمن کامپیوتر استرالیا
تحلیل‌گر شبکه263113مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489
(S/T), TSS (S)
انجمن کامپیوتر استرالیا
متخصص اعصاب253318مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 189 (PT),
190, 407, 485
(GW),489 (F),
489 (S/T), TSS
(M)
بورد پزشکی استرالیا
جراح اعصاب253513مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 189 (PT),
190, 407, 485
(GW),489 (F),
489 (S/T), TSS
(M)
بورد پزشکی استرالیا
ویراستار روزنامه و نشریه212412مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489 (S/T), TSS (S)اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
تکنولوژیست پزشکی هسته‌ای251213مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 189 (PT),
190, 407, 485
(GW),489 (F),
489 (S/T), TSS
(M)
جامعه پزشکی هسته‌ای استرالیا و نیوزلند
مدرس پرستاری254211مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489
(S/T), TSS (S)
شورای اعتبارسنجی پرستاری و مامایی استرالیا
مدیر پرستاری254311مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489
(S/T), TSS (S)
شورای اعتبارسنجی پرستاری و مامایی استرالیا
پرستار254411مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 189 (PT),
190, 407, 485
(GW), 489 (F),
489 (S/T), TSS
(M)
شورای اعتبارسنجی پرستاری و مامایی استرالیا
محقق پرستاری254212مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489
(S/T), TSS (S)
شورای اعتبارسنجی پرستاری و مامایی استرالیا
پرستار خصوصی362411منطقه‌ای407, 489 (S/T),
TSS (M)*
انجمن شناسایی تجارت‌ها
مدیر پرستاری کلینیکی134212مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 189 (PT),
190, 407, 485
(GW), 489 (F),
489 (S/T), TSS
(M)
شورای اعتبارسنجی پرستاری و مامایی استرالیا
متخصص تغذیه251112مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489
(S/T), TSS (S)
اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
متخصص زنان و زایمان253913مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 189 (PT),
190, 407, 485
(GW),489 (F),
489 (S/T), TSS
(M)
بورد پزشکی استرالیا
مشاور ایمنی و بهداشت شغلی251312مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489 (S/T), TSS (S)اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
درمان‌گر شغلی252411مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 189 (PT),
190, 407, 485
(GW), 489 (F),
489 (S/T), TSS
(M)
شورای شغل‌درمانی استرالیا
تکنیسین عملیاتی سالن تئاتر311214منطقه‌ای407, 489 TSS (M)*(S/T),اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
چشم پزشک253914مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 189 (PT),
190, 407, 485
(GW),489 (F),
489 (S/T), TSS
(M)
بورد پزشکی استرالیا
بینایی سنج251411مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 189 (PT),
190, 407, 485
(GW), 489 (F),
489 (S/T), TSS
(M)
شورای بینایی‌سنجی استرالیا و نیوزلند
تحلیل‌گر روش‌ها و سازمان224712مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489 (S/T), TSS (S)اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
روان‌شناس سازمانی272313مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 189 (PT),
190, 407, 485
(GW), 489 (F),
489 (S/T), TSS
(M)
جامعه روان‌شناسی استرالیا
جراح ارتوپدی253514مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 189 (PT),
190, 407, 485
(GW), 489 (F),
489 (S/T), TSS
(M)
بورد پزشکی استرالیا
ارتوپتیست251412مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489
(S/T), TSS (S)
اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
متخصص آرتروز یا پروستات251912مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 189 (PT),
190, 407, 485
(GW), 489 (F),
489 (S/T), TSS
(M)
انجمن متخصصان آرتروز و پروستات استرالیا
متخصص استخوان252112مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 189 (PT),
190, 407, 485
(GW), 489 (F),
489 (S/T), TSS
(M)
انجمن متخصصان آرتروز و پروستات استرالیا
دانشمند فضایی232214مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 189 (PT),
190, 407, 485
(GW), 489 (F),
489 (S/T), TSS
(M)
اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
مربی یا مدرس ورزشی452317مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489 (S/T), TSS (S)اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
متخصص گوش وحلق و بینی253515مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 189 (PT),
190, 407, 485
(GW), 489 (F),
489 (S/T), TSS
(M)
بورد پزشکی استرالیا
جراح کودکان253516مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 189 (PT),
190, 407, 485
(GW), 489 (F),
489 (S/T), TSS
(M)
بورد پزشکی استرالیا
متخصص اطفال253321مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 189 (PT),
190, 407, 485
(GW), 489 (F),
489 (S/T), TSS
(M)
بورد پزشکی استرالیا
کارگر بازرگانی نقاشی332211مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 189 (PT),
190, 407, 485
(GW), 489 (F),
489 (S/T), TSS
(M)
انجمن شناسایی تجارت‌ها
صافکار324111مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 189 (PT),190, 407, 485(GW), 489 (F),489 (S/T), TSS(M)انجمن شناسایی تجارت‌ها
شیرینی‌پز351112مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489 (S/T), TSS (S)*انجمن شناسایی تجارت‌ها
بازرس ثبت اختراعات224914مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489 (S/T), TSS (S)اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
آسیب‌شناس (پاتولوژیست)253915مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T), TSS (M)بورد پزشکی استرالیا
گردآورنده آسیب‌شناسی311216منطقه‌ای407, 489 (S/T),TSS (M)*موسسه مدیریت استرالیاییS
تکنیسین هنرهای نمایشی399599مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489 (S/T), TSS (S)اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
مهندس نفت233612مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 407, TSS(M)انجمن مهندسین استرالیا
تکنیسین داروخانه311215مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489(S/T), TSS (S)اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
عکاس211311مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489(S/T), TSS (S)اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
فیزیک‌دان234914مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدترجوع شود به پی‌نوشتفیزیکدان غیر پزشکی:

اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش

فیزیکدان پزشکی: کالج استرالیایی-آسیایی مهندسین و دانشمندان فیزیک در پزشکی

فیزیوتراپیست252511مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)شورای فیزیوتراپی استرالیا
پرورش‌دهنده خوک121318مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489(S/T), TSS (S)*اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
جراح پلاستیک و بازسازی253517مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T), TSS (M)بورد پزشکی استرالیا
لوله‌کش (عمومی)334111مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T), TSS (M)انجمن شناسایی تجارت‌ها
متخصص پا252611مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T), TSS (M)انجمن استرالیایی درمان پا/شورای اعتبارسنجی متخصصان پای استرالیا و نیوزلند
تحلیل‌گر سیاست‌گذاری224412منطقه‌ای407, 489 (S/T),TSS (M)*اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
مدیر برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری132411منطقه‌ای407, 489 (S/T), TSS (M)*اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
مدیر اداره پست142115منطقه‌ای407, 489 (S/T),TSS (M)*اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
پرورش‌دهنده‌ی مرغ و ماکیان121321مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489(S/T), TSS (S)*اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
کارگر نیروگاه برق399213مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489 (S/T), TSS (S)انجمن شناسایی تجارت‌ها
سازنده و تعمیرکار ابزارآلات323314مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489 (S/T), TSS (S)انجمن شناسایی تجارت‌ها
جوشکار فشاری322312مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت189 (PT), 407, 485 (GW), 489 (F)انجمن شناسایی تجارت‌ها
مدیر سازمان بهداشت اولیه134213مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T),  TSS (M)اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
بازرس محصولات پایه311399مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489 (S/T), TSS (S)اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
معلم مدرسه ابتدایی241213مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489(S/T), TSS (S)موسسه تدریس و رهبری مدرسه
عکاس غیردیجیتال392111مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489 (S/T), TSS (S)انجمن شناسایی تجارت‌ها
روزنامه‌نگار غیردیجیتال212413مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489 (S/T), TSS (S)اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
سرویس‌کار دستگاه‌های چاپگر392311مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489 (S/T), TSS (S)اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
معلم و مربی خصوصی249299مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489 (S/T), TSS (S)اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
مدیر تدارکات133612منطقه‌ای407, 489 (S/T),TSS (M)*موسسه مدیریت استرالیایی
مدیر تولید (بخش جنگلداری)133511مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489 (S/T), TSS (S)اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
مدیر تولید (بخش کارخانه‌داری)133512مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489 (S/T), TSS (S)اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
مدیر تولید (بخش معدن)133513مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489 (S/T), TSS (S)اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
مهندس تولید یا کارخانه233513مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)انجمن مهندسین استرالیا
مدیر برنامه (رادیو یا تلویزیون)212315مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489 (S/T), TSS (S)اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
مدیر اجرایی برنامه یا پروژه511112مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489 (S/T), TSS (S)اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
سازنده پروژه133112منطقه‌ای407, 489 (S/T),TSS (M)*اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
مدیر املاک612112منطقه‌ای407, 489 (S/T),TSS (M)*اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
روان‌پزشک253411مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)بورد پزشکی استرالیا
روان‌شناس272399مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)جامعه روان‌شناسی استرالیا
روان‌درمان‌گر272314مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489(S/T), TSS (S)اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
مدیر روابط عمومی131114منطقه‌ای407, 489 (S/T), TSS (M)*موسسه مدیریت استرالیایی
متخصص روابط عمومی225311مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489 (S/T), TSS (S)اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
مدیر تضمین کیفیت139914مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489 (S/T), TSS (S)اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
کارشناس برآورد هزینه‌های ساخت و ساز233213مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)موسسه استرالیایی کارشناسان ارزیابی
انکولوژیست پرتوی253918مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)بورد پزشکی استرالیا
تکنیسین ارتباطات رادیویی313211مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)انجمن شناسایی تجارت‌ها
نماینده مشاور ملکی612115منطقه‌ای407, 489 (S/T), TSS (M)*اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
مدیر ضبط224214مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489(S/T), TSS (S)اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
مسئول امور سرگرمی و تفریحی272612مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489(S/T), TSS (S)اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
مشاور استخدام نیرو223112مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489(S/T), TSS (S)*اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
مدیر آموزش منطقه‌ای134412منطقه‌ای407, 489 (S/T), TSS (M)*اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
پرستار رسمی (کهنسالان)254412مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 189 (PT),190, 407, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T), TSS (M)شورای اعتبارسنجی پرستاری و مامایی استرالیا
پرستار رسمی (بهداشت کودک و خانواده)254413مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 189 (PT),190, 407, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T), TSS (M)شورای اعتبارسنجی پرستاری و مامایی استرالیا
پرستار رسمی (بهداشت جامعه)254414مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 189 (PT),190, 407, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T), TSS (M)شورای اعتبارسنجی پرستاری و مامایی استرالیا
پرستار رسمی (اورژانس و مراقبت‌های حیاتی254415مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 189 (PT),190, 407, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T), TSS (M)شورای اعتبارسنجی پرستاری و مامایی استرالیا
پرستار رسمی (معلولیت پیشرونده)254416مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 189 (PT),190, 407, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T), TSS (M)شورای اعتبارسنجی پرستاری و مامایی استرالیا
پرستار رسمی (معلولیت و توانبخشی)254417مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 189 (PT),190, 407, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T), TSS (M)شورای اعتبارسنجی پرستاری و مامایی استرالیا
پرستار رسمی (امور پزشکی)254421مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 189 (PT),190, 407, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T), TSS (M)شورای اعتبارسنجی پرستاری و مامایی استرالیا
پرستار رسمی (پزشکی)254418مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 189 (PT),190, 407, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T), TSS (M)شورای اعتبارسنجی پرستاری و مامایی استرالیا
پرستار رسمی (بهداشت روان)254422مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 189 (PT),190, 407, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T), TSS (M)شورای اعتبارسنجی پرستاری و مامایی استرالیا
پرستار رسمی (اطفال)254425مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 189 (PT),190, 407, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T), TSS (M)شورای اعتبارسنجی پرستاری و مامایی استرالیا
پرستار رسمی (پیش از عمل)254423مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 189 (PT),190, 407, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T), TSS (M)شورای اعتبارسنجی پرستاری و مامایی استرالیا
پرستار رسمی (جراحی)254424مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 189 (PT),190, 407, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T), TSS (M)شورای اعتبارسنجی پرستاری و مامایی استرالیا
پرستار رسمی (عمومی)254499مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 189 (PT),190, 407, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T), TSS (M)شورای اعتبارسنجی پرستاری و مامایی استرالیا
مشاور توانبخشی272114مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489 (S/T), TSS (S)اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
متخصص کلیه253322مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 189 (PT),190, 407, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T), TSS (M)بورد پزشکی استرالیا
مدیر تحقیق و توسعه132511مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489 (S/T), TSS (S)اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
رزیدنت (پزشکی)253112مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489 (S/T), TSS (S)بورد پزشکی استرالیا
مسئول مراقبت‌های اقامتی411715مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489(S/T), TSS (S)اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
خریدار واحدهای خرده‌فروشی639211مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489(S/T), TSS (S)*اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
داروخانه‌چی251513مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489(S/T), TSS (S)شورای داروسازی استرالیا
متخصص روماتیسم (روماتولوژیست)253323مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 189 (PT),190, 407, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T), TSS (M)بورد پزشکی استرالیا
لوله‌کش پشت‌بام334115مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 189 (PT),190, 407, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T), TSS (M)انجمن شناسایی تجارت‌ها
کاشی‌کار پشت‌بام333311مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489(S/T), TSS (S)انجمن شناسایی تجارت‌ها
بازرس کنترل ایمنی312611منطقه‌ای407, 489 (S/T),TSS (M)*اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
مدیر بازاریابی و فروش131112مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489 (S/T), TSS (S)*موسسه مدیریت استرالیایی
مدیر مدرسه134311مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489(S/T), TSS (S)اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
تکنیسین علوم311499مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489(S/T), TSS (S)اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
معلم مدرسه متوسطه241411مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 189 (PT),190, 407, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T), TSS (M)موسسه تدریس و رهبری مدرسه
پرورش‌دهنده‌ی گوسفند121322مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489(S/T), TSS (S)*اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
کارگر بازرگانی ورق‌های فلزی322211مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 189 (PT),190, 407, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T), TSS (M)انجمن شناسایی تجارت‌ها
کاپیتان کشتی231213منطقه‌ای407, 489 (S/T),TSS (M)*اداره ایمنی دریایی استرالیا
کشتی‌ساز399112مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 189 (PT),190, 407, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T), TSS (M)انجمن شناسایی تجارت‌ها
تابلوساز399611مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489(S/T), TSS (S)انجمن شناسایی تجارت‌ها
مکانیک موتورهای کوچک321214مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 189 (PT),190, 407, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T), TSS (M)انجمن شناسایی تجارت‌ها
مربی ورزش‌های زمستانی452314مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489(S/T), TSS (S)اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
متخصص امور اجتماعی272499مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489(S/T), TSS (S)اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
مددکار اجتماعی272511مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 189 (PT),190, 407, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T), TSS (M)انجمن مددکاران اجتماعی استرالیا (AASW)
برنامه‌نویس نرم‌ افزار و اپلیکیشن261399مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 407, TSS(M)انجمن کامپیوتر استرالیا
مهندس نرم افزار261313مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 189 (PT),190, 407, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T), TSS (M)انجمن کامپیوتر استرالیا
آزمایش‌کننده نرم افزار261314مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489(S/T), TSS (S)انجمن کامپیوتر استرالیا
مشاور حقوقی271311مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 189 (PT),190, 407, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T), TSS (M)نهاد پذیرش حقوقیِ ایالت یا قلمرو
بتونه‌کار جامد (نقاشی ساختمان)333212مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 189 (PT),190, 407, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T), TSS (M)انجمن شناسایی تجارت‌ها
مسئول سونوگرافی251214مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 189 (PT),190, 407, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T), TSS (M)جامعه تصویربرداران و پرتونگارانِ پزشکی استرالیا
تکنیسین صدا399516مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت 190, 407, 489(S/T), TSS (S)انجمن شناسایی تجارت‌ها
معلم آموزش‌های ویژه241599مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 189 (PT),190, 407, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T), TSS (M)موسسه تدریس و رهبری مدرسه
معلم کودکان استثنایی241511مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 189 (PT),190, 407, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T), TSS (M)موسسه تدریس و رهبری مدرسه
مدیر متخصص139999مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489(S/T), TSS (S)اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
پزشک متخصص (تخصص عمومی)253311مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 189 (PT),190, 407, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T), TSS (M)بورد پزشکی استرالیا
پزشک متخصص (عمومی)253399مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 189 (PT),190, 407, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T), TSS (M)بورد پزشکی استرالیا
آسیب‌شناس گفتار252712مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 189 (PT),190, 407, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T), TSS (M)انجمن آسیب‌شناسی گفتار استرالیا
مدیر ورزشی139915منطقه‌ای407, 489 (S/T),TSS (M)*اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
مدیر مراکز ورزشی149113منطقه‌ای407, 489 (S/T),TSS (M)*اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
کارشناس توسعه ورزش452321مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489 (S/T), TSS (S)اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
ورزشکار (عمومی)452499مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489 (S/T), TSS (S)اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
مدیر صحنه (استیج)212316مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489 (S/T), TSS (S)اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
کارشناس آمار224113مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 407, TSS(M)اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
کارگزار بورس222213مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489(S/T), TSS (S)اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
سنگ تراش331112مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 189 (PT),190, 407, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T), TSS (M)انجمن شناسایی تجارت‌ها
مهندس سازه233214مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 189 (PT),190, 407, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T), TSS (M)انجمن مهندسین استرالیا
مشاور دانش‌آموزان272115مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489(S/T), TSS (S)اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
پرورش‌دهنده نیشکر121217مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489(S/T), TSS (S)*اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
مدیر تامین و توزیع133611مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489 (S/T), TSS (S)*موسسه مدیریت استرالیایی
جراح (عمومی)مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 189 (PT),190, 407, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T), TSS (M)بورد پزشکی استرالیا
تکنیسین علوم فضایی و پیمایش312116منطقه‌ای407, 489 (S/T), TSS (M)*اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
نقشه‌بردار232212مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 189 (PT),190, 407, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T), TSS (M)موسسه علوم فضایی و پیمایش
مربی یا مدرس شنا452315مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489 (S/T), TSS (S)اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
مدیر اجرایی سیستم‌ها262113مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489 (S/T), TSS (S)انجمن کامپیوتر استرالیا
تحلیل‌گر سیستم‌ه ا261112مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 189 (PT),190, 407, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T), TSS (M)انجمن کامپیوتر استرالیا
حسابدار امور مالیاتی221113مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 189 (PT),190, 407, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T), TSS (M)*انجمن حسابداران رسمی استرالیا و نیوزلند/انجمن حسابداران دارای پروانه‌ استرالیا/موسسه حسابداران عمومی
معلم انگلیسی و سایر زبان‌ها249311مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489(S/T), TSS (S)اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
معلم کم‌شنوایان و ناشنوایان241512مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 189 (PT),190, 407, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T), TSS (M)*موسسه تدریس و رهبری مدرسه
معلم کم‌بینایان و نابینایان241513مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 189 (PT),190, 407, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T), TSS (M)*موسسه تدریس و رهبری مدرسه
سیم‌کش فنی342212مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 189 (PT),190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)انجمن شناسایی تجارت‌ها
مدیر فنی212317مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489(S/T), TSS (S)اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
نماینده فنی فروش225499مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489 (S/T), TSS (S)*اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
نویسنده فنی212415مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489(S/T), TSS (S)اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
مهندس مخابرات263311مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 189 (PT),190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)انجمن مهندسین استرالیا
مهندس میدانیِ مخابرات313212مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 189 (PT),190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)انجمن مهندسین استرالیا
کارگر خطوط مخابراتی342413مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489 (S/T), TSS (S)انجمن شناسایی تجارت‌ها
مهندس شبکه263312مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 189 (PT),190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)انجمن مهندسین استرالیا
طراح شبکه‌های مخابراتی313213مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت189 (PT), 407,485 (GW), 489 (F)انجمن مهندسین استرالیا
مامور یا تکنولوژیستِ فنی مخابرات313214مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 189 (PT),190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)انجمن مهندسین استرالیا
خبرنویس تلویزیون212416مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489(S/T), TSS (S)اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
مربی تنیس452316مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489(S/T), TSS (S)اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
مکانیک ماشین‌آلات نساجی، بافندگی و کفش‌دوزی323215مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489 (S/T), TSS (S)انجمن شناسایی تجارت‌ها
پزشک متخصص قفسه سینه253324مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 189 (PT),190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)بورد پزشکی استرالیا
ابزارساز323412مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489 (S/T), TSS (S)انجمن شناسایی تجارت‌ها
پزشک طب سنتی چینی252214مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489 (S/T), TSS (S)انجمن طب چینی استرالیا
مترجم272413منطقه‌ای407, 489 (S/T),TSS (M)*اداره ملی اعتبارسنجی مترجمان
مدیر شرکت حمل و نقل149413مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489 (S/T), TSS (S)*اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
مهندس حمل و نقل233215مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 189 (PT),190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)انجمن مهندسین استرالیا
استادیار دانشگاه242111مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 407, TSS(M)اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
رویه‌دوز مبلمان393311مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489(S/T), TSS (S)انجمن شناسایی تجارت‌ها
برنامه‌ریز شهری و منطقه‌ای232611مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489 (S/T), TSS (S)اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
متخصص اورولوژی253518مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 189 (PT),190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)بورد پزشکی استرالیا
کارشناس قیمت‌گذاری224512مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 189 (PT),190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
جراح عروق253521مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 189 (PT),190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)بورد پزشکی استرالیا
کشاورز سبزی‌کار121221مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489 (S/T), TSS (S)*اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
سازنده‌ی بدنه‌ی خودرو324211مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489(S/T), TSS (S)انجمن شناسایی تجارت‌ها
نقاش اتومبیل324311منطقه‌ای407, 489 (S/T),TSS (M)*انجمن شناسایی تجارت‌ها
صافکار اتومبیل324212مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489(S/T), TSS (S)انجمن شناسایی تجارت‌ها
دامپزشک234711مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 189 (PT),190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)شورای دام‌پزشکی استرالیا
پرستار دامپزشکی361311مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489(S/T), TSS (S)اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
تهیه‌کننده ویدئو212318مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489(S/T), TSS (S)اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
متخصص هنرهای بصری211499مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489(S/T), TSS (S)اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
آموزگار فنی و حرفه‌ای242211منطقه‌ای407, 489 (S/T), TSS (M)*اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
کاشی‌کار و کف‌پوش کار333411مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 189 (PT),190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)انجمن شناسایی تجارت‌ها
ساعت‌ساز323316مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489 (S/T), TSS (S)انجمن شناسایی تجارت‌ها
مدیر وب‌سایت313113مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489(S/T), TSS (S)انجمن کامپیوتر استرالیا
طراح وب232414مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489(S/T), TSS (S)اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
توسعه‌دهنده وب261212مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489(S/T), TSS (S)انجمن کامپیوتر استرالیا
جوشکار حرفه‌ای322313مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 189 (PT),190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)انجمن شناسایی تجارت‌ها
مدیر مرکز رفاهی134214مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 189 (PT),190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)انجمن مددکاران اجتماعی استرالیا
کارگر مرکز رفاهی272613مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489(S/T), TSS (S)انجمن مددکاران اجتماعی استرالیا
شراب‌ساز234213منطقه‌ای407, 489 (S/T),TSS (M)*اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
سرویس‌کار صنایع چوب394213مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489(S/T), TSS (S)انجمن شناسایی تجارت‌ها
کارگر بازرگانیِ صنایع چوب394299مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489(S/T), TSS (S)انجمن شناسایی تجارت‌ها
مشاور روابط محیط کار223113منطقه‌ای407, 489 (S/T), TSS (M)*اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
مددکار جوانان411716مشاغلِ مهارت‌محورِ کوتاه‌مدت190, 407, 489(S/T), TSS (S)انجمن مددکاران اجتماعی استرالیا
نگهبان باغ وحش361114منطقه‌ای407, 489 (S/T),TSS (M)*اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش
جانورشناس234518مهارت‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت186, 407, TSS(M)اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و خدمات ارزیابی آموزش

تمام فیزیست‌ها (اعم از پزشکی و غیرپزشکی) صلاحیت زیرمجموعه‌ی 186، 407و TSS(M)را دارند. با این حال فقط پزشک‌ها از صلاحیت ویزاهای زیرمجموعه‌های 189 (PT)، 190، 485(GW)، 489 (F) و 489 (S/T) برخوردارند.

علامت * به این معناست که در مورد آن شغلِ مهارت‌مهور، برای ویزاهای زیرمجموعه‌ی 186 و TSS  هشدار داده شده است. این هشدارها در مورد همان ویزاها نیز مصداق دارد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

سلام برای چت در Whatsapp یکی از کارشناسان را انتخاب کنید.